Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

15.4.2020 | Eliška Bínová

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021:

 

Kritéria přijetí

 

 1. Včasné podání žádosti a povinných příloh k ní.
 2. Posouzení zralosti dítěte. Vyplnění dotazníku.
 3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.
 4. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

 

 1. Podání žádosti a povinných příloh

 

 1. 1. Žádost naleznete v příloze pod článkem.
 2. 2. Termín podání žádosti a povinných příloh: od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 (včetně).
 3. 3. Způsob doručení žádosti a povinných příloh:

 

 • do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 7eu9b4w),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!); e-mail: info@skolamanesova.cz
 • poštou (Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o., Mánesova 1672, Sokolov 356 01)
 • osobní podání (pouze v nejnutnějším případě po telefonické domluvě termínu osobního doručení; kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel: 777 929 364, telefonujte v úterý až čtvrtek v době od 7:00 do 16:00 hod.)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

 1. 4. Povinné přílohy k žádosti:

 

 1. 4. 1. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 • prohlásí, že dítě je řádně očkované (vzor v příloze pod článkem) a
 • doloží kopii očkovacího průkazu

 

 1. 4. 2. Doložení kopie rodného listu dítěte - stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem.

 

 1. Zralost dítěte

Přijímáme děti zpravidla od 3 – 6 let.

Současná situace nám neumožňuje osobní přítomnost dětí při zápisu do MŠ. To znamená, že nemůžeme našimi psychology nebo speciálními pedagogy ověřit a posoudit zralost dítěte (fyzickou a duševní připravenost dítěte pro vstup do MŠ) a jeho případné nároky na specifické vzdělávací potřeby. Prosíme Vás tímto o vyplnění dotazníku (v příloze) a jeho následné zaslání na e-mail: info@skolamanesova.cz.

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují jen nejnutnější služby. Pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte k žádosti kopii doporučení. Pokud vyšetřeno nebylo a Vy se domníváte, že by mohlo Vaše dítě spadat do kategorie dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, kontaktujte nás telefonicky pro domluvení dalšího postupu (kontaktní osoba Šárka Křížová, tel.: 777 929 331).

 

 1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Termín splnění: do 16. 5. 2020 (včetně)

Ke zjištění souladu očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy absolvují rodiče osobní nebo online rozhovor se zástupcem školy a online Q-sort analýzu, která pomůže zmapovat hlouběji jejich očekávání a preference při výběru školy (netýká se rodičů, kteří již v minulosti rozhovor a Q-sort analýzu absolvovali). Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou také zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již Školu Mánesova navštěvuje.

Na základě podané žádosti vám bude přidělen přístup do online prostředí Q-sort analýzy a telefonicky si s vámi domluvíme termín rozhovoru.

 

 1. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

Termín splnění: do 30. 5. 2020

Na základě splnění kritérií 1 - 3 bude sestaven seznam pořadí, podle kterého budou děti přijímány do MŠ. V tomto pořadí budete vyzvání ke splnění posledního kritéria, tzn. podepsání Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno po podpisu smlouvy.

 

Další informace

Pokud máte další dotazy, rádi Vám je zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

Kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel: 777 929 364, info@skolamanesova.cz.

 

Výše školného:

pro 1. dítě: 2 360,-Kč/měsíc

pro 2. dítě: 1 440,-Kč/měsíc

pro 3. dítě: 1 280,-Kč/měsíc

V případě, že školné překračuje vaše finanční možnosti, lze požádat o stipendium.

obrázekPřihláška k zápisu [46,00 kB]
obrázekDotazník [672,00 kB]
obrázekVzor čestného prohlášení [14,75 kB]

Nejnovější články

V květnu zapisujeme předškolkáčky

Přihlášky svého dítěte do MŠ podávejte přes datovou schránku, emailem či poštou od 2. do 16. května 2022 (včetně), osobně můžete 7. května 2022 při diagnostice dítěte.

obrázek

Chceme, aby děti obklopovaly kvalitní věci

Děkujeme za porcelánové hrníčky a talířky pro děti z naší MŠ, které jsme dostali jako sponzorský dar od porcelánky G. Benedikt.
obrázek

V MŠ se o děti starají:

Lucie Niebauerová Waloschková

Hana Broďáni

Monika Vondráková - předškoláci

asistentky: Lucie Hlochová, Andrea Krojová, Míša Kroftová