Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Spolupráce a projekty

Zkvalitňování procesu vzdělávání nadaných žáků

8.3.2012 | Zuzana Staňková

Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení - předškolní a mladší školní věkSouhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo    CZ.1.07/1.2.10/02.0051
Název projektu    Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení
Příjemce    Soukromá základní škola, spol. s r.o.   
Datum zahájení realizace    23.11.2009  
Datum ukončení realizace    31.10.2011  
Partneři projektu    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ostravská univerzita v Ostravě

Stručný popis průběhu realizace projektu
Projekt byl zaměřen na zkvalitňování systému vzdělávání dvou specifických skupin žáků v předškolním a mladším školním věku (1. a 2. třída ZŠ):
a) integrovaných nadaných dětí a žáků, kterým poskytl především odborný přístup a práci podporující i rozvíjející jejich talent, prostřednictvím proškolených pedagogických pracovníků, odborných konzultantů, výukových materiálů a prostředků pro speciální práci
b) žáků se specifickými poruchami učení (SPU) a dětí s rizikem vzniku SPU, kterým nabídl efektivní pomoc obeznámených, akceptujících učitelů, poskytujících dostatek času k osvojení potřebných znalostí, vědomostí i dovedností a nezbytných kompenzačních pomůcek.
 Hlavním cílem projektu a tedy hlavním výstupem projektu bylo vytvoření fungujícího komplexního vzdělávacího systému (od identifikace pedagogy i odborníky až po vytvoření individuálních vzdělávacích plánů) pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení:
•    vytvořením koncepce vzdělávacího procesu, přenositelné na další vzdělávací instituce
•    vytvořením metodických materiálů pro pedagogy
•    vyškolením pedagogických pracovníků, kteří implementovali nové metody do vzdělávacího systému školy, jsou nyní schopni prvotní identifikace dětí a následné práce s nimi, včetně vytvoření individuálních plánů
•    navázáním dlouhodobé spolupráce s partnerskými školami v republice vzdělávajícími žáky nadané i žáky s SPU pro získání dobrých příkladů z praxe
•    vytvořením učebních opor, které umožňují nadaným žákům dostatečné množství podnětů k rozvoji jejich talentu a žákům s SPU napomáhají při reedukaci dysfunkce či dětem s rizikem vzniku SPU pomohou při rozvoji deficitních funkcí (databanka výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě):
- v rámci partnerství s VŠB - Technickou univerzitou v Ostravě byly vytvořeny samoopravovací matematické příklady
- byly a nadále budou získávány pracovní listy v centrech nadání a DYScentrech, ale především  učitelé vytvářeli a dále budou vytvářet vlastní pracovní listy i pro ostatní oblasti vzdělávání, byly zakoupeny potřebné encyklopedie, výukové CD ROMy a reedukační materiály do výuky
•    vytvořením zázemí pro děti, tzv.  speciální pracoviště a k digitální hnízdo – v rámci běžné třídy (notebook, encyklopedická příruční knihovna vč. CD-ROMů s možností využití interaktivní tabule v odborné učebně pro prezentaci zjištěných informací před třídou)
•    přenesením projektem získaných znalostí z oblasti pedagogiky v rámci spolupráce s ostatními školami do výuky žáků
•    pilotním ověřením vzdělávacího systému a jeho funkčnosti (průběžně ověřování materiálů i pedagogických postupů v praxi)
•    propagací dané oblasti mezi odbornou i laickou veřejností (účastí na konferencích v celé ČR i v zahraničí, pořádáním závěrečné mezinárodní konference k danému tématu v prostorách naší školy)

Dosažené cíle projektu
  Hlavním cílem projektu a tedy hlavním výstupem projektu je vytvořený fungující komplexní vzdělávací
systém (od identifikace až po vytvoření individuálních vzdělávacích plánů) pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení:
a) Byly vytvořeny koncepce vzdělávacího procesu, které slouží i pro ostatní školy jako vzor pro nastavení na konkrétní podmínky každé jednotlivé školy (Koncepce systému vzdělávání pro žáky se specifickými poruchami učení, Koncepce systému vzdělávání pro děti a žáky nadané).
b) Byly vytvořeny metodické materiály, které jsou k dispozici všem vyučujícím a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti na webových stránkách školy či k nahlédnutí do tištěných materiálů v areálu školy (Organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení, Organizace péče o nadané dítě, Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků s SPU do oblasti speciální pedagogiky).
c) Byli vyškoleni pedagogičtí pracovníci, kteří implementovali nové metody do vzdělávacího systému
školy, prováděli prvotní identifikace dětí formou dotazníkového šetření a následně s nimi pracovali v hodinách, vytvářeli pro ně individuální vzdělávací plány. Jako součást IVP vznikla na naší škole Smlouva s nadaným žákem, která konkrétně nastavuje dílčí cíle v individuálním vzdělávání i v oblastech mimo výuku. Byl vytvořen i identifikační dotazník pro rodiče pro doplnění celkového pohledu na žáka a zvýšení výpovědní hodnoty pedagogické identifikace.
d) Byla navázána dlouhodobá spolupráce s partnerskými školami v republice vzdělávajícími žáky nadané i žáky s SPU pro získání dobrých příkladů z praxe (Základní a mateřská škola JUDr. Mareše ve Znojmě, Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově, ZŠ Dětská Ostrava-Poruba, ZŠ Zlín-Malenovice, ZŠ Nám. Curievých v Praze, MŠ a ZŠ Čtyřlístek Uherské Hradiště)
e) Byly vytvořeny učební opory, které umožňují nadaným žákům dostatečné množství podnětů k rozvoji jejich talentu a žákům s SPU napomáhají při reedukaci dysfunkce (databanka výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě):
- v rámci partnerství s VŠB-Technickou univerzitou v Ostravě byly vytvořeny samoopravovací matematické příklady pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ.
- byly získávány pracovní listy v centrech nadání a DYScentrech i pro ostatní oblasti vzdělávání, ale především byly vytvářeny pracovní listy samotnými učiteli školy na konkrétní podmínky. Byly zakoupeny potřebné encyklopedie a reedukační materiály i kompenzační pomůcky pro učitelskou i příruční žákovskou knihovnu.
f) Bylo vytvořeno zázemí pro děti, tzv. speciální pracoviště v rámci běžné třídy (notebook, encyklopedická příruční knihovna vč. CD-ROMů s možností využití interaktivní tabule v odborné učebně pro prezentaci zjištěných informací před třídou).
g) Byl zřízen speciální koutek pro talentované děti a děti s SPU.
h) Docházelo k přenosu projektem získaných znalostí z oblasti pedagogiky v rámci spolupráce s ostatními školami do výuky žáků dalších základních škol.
i) Byl pilotně ověřen vzdělávací systém a jeho funkčnost (průběžně bylo prováděno ověřování materiálů i pedagogických postupů v praxi). Tento systém byl předváděn formou ukázkových hodin i dalším zájemcům z řad pedagogů jiných škol či byly natočeny ukázkové hodiny na DVD, která jsou k dispozici pedagogům naší školy i dalším pedagogům z jiných škol.
j) Daná oblast byla propagována mezi odbornou i laickou veřejností (na různých konferencích během celého projektu (konference po celé republice – v Praze, ve Zlíně, ve Znojmě, v Kroměříži, na mezinárodních konferencích v Paříži a v Budapešti) a především závěrečnou konferencí nazvanou „Prima škola pro všechny“ k danému tématu, která proběhla v naší škole). Na této konferenci se sešlo 45 účastníků z 60 přihlášených z celé republiky. Velký zájem byl především o ukázkovou hodinu v 2. ročníku ZŠ, ale také diskuze a výměna zkušeností pod vedením odborníků ze společnosti Centrum nadání Praha a MENSA ČR, včetně zástupců z univerzit z oblasti speciální pedagogiky, byla vítána. Odborné přednášky, především hosta ze zahraničí PhDr. Jany Juráškové, PhD., autorky mnoha praktických publikací o vzdělávání dětí a žáků nadaných, se setkaly s velkým ohlasem.

Zpětná vazba od cílových skupin
1. DĚTI A ŽÁCI NADANÍ
Zapojení: 14 žáků nadaných, 1 žák dvakrát výjimečný (nadaný, SPU)
Zhodnocení: zlepšení kvality vzdělávání díky konkrétnímu zaměření dle druhu nadání – pomocí Smlouvy se žákem upřesněna forma i náplň vzdělávání, možnost použít další rozšiřující materiály (pracovní listy, encyklopedie, vzdělávací CD ROMy vč. možnosti pracovat s notebookem na samostatné práci).

2. DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ
(např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADD, ADHD, děti se rizikem vzniku SPU),
Zapojení: 15 žáků, 1 žák dvakrát výjimečný (nadaný, SPU)
Zhodnocení: zlepšení kvality vzdělávání díky širší nabídce kompenzačních pomůcek, výukových CD ROMů a možnosti použít notebook při práci ve škole.

3. PRACOVNÍCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
Zapojení: 23 osob
Zhodnocení: zvýšení kvalifikace a odborných znalostí z dané problematiky, možnost teorii převést do praxe, vyzkoušet si ji a dále ji vzájemnými hospitacemi a koučováním odborníků ze speciální pedagogiky rozvíjet a zlepšovat.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů
Název ukazatele                                                                     Plánovaná hodnota    Dosažená hodnota
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů             27                                 27
Počet podpořených osob – celkem                                      110                               160
Počet úspěšně podpořených osob                                       110                               160

Udržitelnost projektu
Po skončení realizace projektu je další finanční krytí zajištěno z vlastních zdrojů.
Realizací projektu byla vytvořena metodika pro zavedení systému vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků se specifickými poruchami učení a dětí s riziky vzniku SPU, která byla implementována do vzdělávacího systému školy a vytvořila tak pevný základ pro další tvorbu a rozvoj tohoto systému vzdělávání. Slouží k rozpoznání dětí s rysy SPU i nadání dětí a k jejich dalšímu rozvoji. Projekt rovněž poskytl metodické vedení pro stávající i budoucí učitele jednotlivých předmětů s uvedením do problematiky, s potřebnými podklady pro výuku (pracovní listy) a nezbytné pomůcky a prostředky pro efektivní práci s cílovou skupinou, které budou i nadále využívány.
Tento vzdělávací systém bude průběžně doplňován a zdokonalován, aby byl neustále v souladu s novými trendy speciálního vzdělávání.
Všechny vytvořené a ověřené výstupy projektu budou využívány partnerskými školami a dle zájmu i ostatními školami v republice.obrázekSouhrnná zpráva o projektu [511,09 kB]

Prožili jsme spolu

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek

Discovering activities

Už jste někdy pozorovali, jak se mění skupenství u hmoty vytvořené ze škrobu a vody?

Co se stane, když smícháte teplé mléko a ocet?

Vyráběli jste někdy barevný déšť?

Dokážete propíchnout pytlík plný vody tak, aby voda nevytekla?

Stavěli jste někdy věže a obrazce ze špejlí a marshmallow?

Umíte vytvořit výbuch pomocí jedlé sody a octa s barvou?...

obrázekobrázek

Halloween

Past October the students of Manesova School have yet again joined all of their forces in order to organize our annual favourite holiday of Halloween...

obrázekobrázek

První tematický den "Nemučím se, když se učím"

V pondělí 30. října jsme pořádali speciální Tematický den. Je to den, kdy se vyučování promění z klasických hodin ve specializovaný "kruhový trénink" na nějaké téma, které tentokrát bylo "Nemučím se, když se učím". A jak to celé probíhá?

obrázekobrázek

Šlapeto

... Hledáme nejvyšší místo Křížového vrchu, a tak scházíme z cesty a raději se snažíme držet na hřebeni. Už jsme minuli několik vrcholů, z nichž postupně každý vypadal jako ten skutečný. Teď už však nějakou dobu klesáme a zatím jsme nenašli to, proč jsme se sem vlastně vydali ...

nahoru