Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

6.4.2022 | Eliška Bínová

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023:

 

Kritéria přijetí

  1. Včasné podání žádosti a povinných příloh k ní.

  2. Posouzení zralosti dítěte. Vyplnění dotazníku. 

  3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.

  4. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

 

  1. Podání žádosti a povinných příloh

 

1. 1. Žádost naleznete v příloze pod článkem. 

1. 2. Termín podání žádosti a povinných příloh: od 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022 (včetně).

1. 3. Způsob doručení žádosti a povinných příloh: 

1. 3. 1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 7eu9b4w), 

1. 3. 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!); e-mail: info@skolamanesova.cz

1. 3. 3. poštou (Škola Můj Projekt – gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o., Mánesova 1672, Sokolov 356 01)

1. 3. 4. osobní podání 

a) 7. 5. 2022 při diagnostice dítěte

                       b) po telefonické domluvě termínu osobního doručení; kontaktní osoba, sekretariát: paní Bartůšková, tel: 777 929 364

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

1. 4. Povinné přílohy k žádosti: 

1. 4. 1. Doložení řádného očkování dítěte – povinnost se netýká předškolních dětí

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. 

1. 4. 2. Doložení kopie rodného listu dítěte - stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem.

 

  1. Zralost dítěte

Přijímáme děti zpravidla od 3 – 6 let.

Zápis 3 – 4 letých dětí do MŠ

Zápis proběhne pozorováním dítěte během volné hry či nabízené aktivity v prostorách školky. Zápis probíhá v den, kdy probíhá hlavní zápis a diagnostika předškolních dětí. Bude přítomno vedení školy a zřizovatel, takže jsme připraveni jako tým zodpovědět Vám všechny případné dotazy. 

 

Zápis do skupiny předškoláků 

Při zápisu spolupracujeme s odborníky z Centra nadání. Zralost dítěte (fyzickou a duševní připravenost dítěte pro vstup do MŠ) a jeho případné nároky na specifické vzdělávací potřeby budou ověřovány pomocí standardizovaných testů, které provádí psycholog nebo speciální pedagog. Toto posouzení je v rámci zápisu pro Vás zdarma. Pokud byste měli zájem o následnou (již zpoplatněnou) konzultaci s výše zmíněnými odborníky nebo písemný výstup z diagnostiky, zaškrtněte prosím příslušné kolonky v přihlášce na Centru nadání – cena je u nich uvedena. Zde je odkaz na přihlášení:

http://www.centrumnadani.cz/diagnostika/prihlaska.html?id_a=1204

Diagnostika bude uskutečněna 7. 5. 2022 v prostorách ŠMP Mánesova, na adrese Mánesova 1672, Sokolov za dodržení aktuálních epidemiologických opatření.

Čas, který Vám následně sdělí z Centra nadání je časem, kdy diagnostika začíná. Dostavte se prosím minimálně o 10 minut dříve, aby se Vaše dítě stačilo aklimatizovat.

K diagnostice přineste vyplněný dotazník – žádost o vyšetření dítěte a pokud máte již nějakou předešlou zprávu z PPP či SPC.

 

  1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Termín splnění: do 16. 5. 2022 (včetně)

Ke zjištění souladu očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy absolvují rodiče osobní nebo online rozhovor se zástupcem školy a online Rodičovskou typologii, resp. Q-sort analýzu (dále jen Rodičovskou typologii), která pomůže zmapovat hlouběji jejich očekávání a preference při výběru školy (netýká se rodičů, kteří již v minulosti rozhovor a Rodičovskou typologii absolvovali). Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou také zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již Školu Mánesova navštěvuje.

Na základě podané žádosti nebo zájmu na info@skolamanesova.cz Vám bude přidělen přístup do online prostředí Rodičovské typologie a telefonicky si s vámi domluvíme termín rozhovoru. 

 

  1. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

Termín splnění: do 30. 5. 2022

Na základě splnění kritérií 1 - 3 bude sestaven seznam pořadí, podle kterého budou děti přijímány do MŠ. V tomto pořadí budete vyzvání ke splnění posledního kritéria, tzn. podepsání Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno po podpisu smlouvy. 

 

Další informace

K samotnému zápisu si přineste svůj občanský průkaz.

Pokud máte další dotazy, rádi Vám je zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

Kontaktní osoba, sekretariát: paní Bartůšková, tel: 777 929 364, info@skolamanesova.cz.

 
obrázekOznámení o individuálním vzdělávání [47,50 kB]
obrázekDotazník k diagnostice [53,00 kB]
obrázekPřihláška k zápisu - předškolní třída [770,81 kB]
obrázekPřihláška k zápisu - malá MŠ [675,79 kB]

Nejnovější články

V květnu zapisujeme předškolkáčky

Přihlášky svého dítěte do MŠ podávejte přes datovou schránku, emailem či poštou od 2. do 16. května 2022 (včetně), osobně můžete 7. května 2022 při diagnostice dítěte.

obrázek

Chceme, aby děti obklopovaly kvalitní věci

Děkujeme za porcelánové hrníčky a talířky pro děti z naší MŠ, které jsme dostali jako sponzorský dar od porcelánky G. Benedikt.
obrázek

V MŠ se o děti starají:

Lucie Niebauerová Waloschková

Hana Broďáni

Monika Vondráková - předškoláci

asistentky: Lucie Hlochová, Andrea Krojová, Míša Kroftová