Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Spolupráce a projekty

Výzva č.56

6.12.2015 | Eliška Bínová

Nejen třídní, ale i celoškolní výjezdy jsou důležitou součástí výchovně-vzdělávacího programu školy Mánesova – školy globální výchovy. Společná cesta a pobyt ve Velké Briatnii dály žákům a studentům prostor pro aplikaci učební látky a praktické poznávání prostředí s učební látkou související. Samozřejmostí byl také prostor pro praktické rozvíjení kompetencí žáků a jejich osobnostně sociální rozvoj. Jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii přispěl především k naplnění cílů ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci ZŠ a studenti G měli možnost si ověřit v praxi svoje jazykové znalosti a komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Byli vystavení běžné, každodenní komunikaci při kontaktu s rodilými mluvčími a mohli použít slovní zásobu ze všech tematických okruhů.

Pobyt přispěl k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život a podpořil snahu školy o to, aby žáci samostatně vyhledávali nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině (kompetence k učení). Žáci si mohli vyzkoušet, jak řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, zvykli si nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem, naučili se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba (kompetence k řešení). Všichni žáci a studenti projevilí sve komunikativní kompetence: porozumění jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, schopnost zformulovat jednoduché myšlenky anglicky, rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce, využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu.

Během pobytu žáci a studenti prokázali zvládntí kompetencí sociálních a personálních: v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu, dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování, spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém  úkolu.

Prokazatelně byly naplněné i kompetence občanské, jako: získání představ o zvycích v anglicky mluvících zemích a jejích porovnání se zvyky našimi, schopnost srovnání ekologické a environmentální otázky týkající se Velké Britanie a České republiky.

V neposlední řadě byly naplněné i kompetence pracovní:

Schopnost samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem a schopnost využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí.

Organizace pobytu ze strany školy, kde členem pedagogického týmu byl rodilý mluvčí angličtiny, zajistila nepřerušenou kontinuitu kontaktu s jazykem i mimo dopolední vyučování a večerní setkání v hostitelských rodinách. Rodilý mluvčí – pedagog školy byl žákům a studentům k dispozici nepřetržitě po celý den, jeho cílem bylo doprovázet žáky v situacích běžného dne, sledovat a modelovat jejích jazykový projev, hovořit o jejich učení během jazykového kurzu. Cílem této strategie bylo zajistit pro všechny žáky a studenty maximální přínos ze vzdělávacího pobytu.

Hlavní pozitiva: pobyt byl velmi pestrý a dal žákům a studentům přehled jak o historii, tak o současném životě ve Velké Británii. Kulturní program, jazykový kurz a ubytování v rodinách, a spolu s tím spojena komunikace s rodilými mluvčími angličtiny byly žáky a studenty vnímány vesměs pozitivně a žáci a studenti vesměs prokázali potřebné kompetence.

 

Tento projekt dále umožnil  naší škole realizovat čtenářské dílny. Díky projektu jsme mohli zakoupit velké množství poutavých knih. Učitelé vypracovali pro žáky celou škálu metodik k rozvoji čtenářských dovedností a žáky tento způsob velmi zaujal a bavil. Metodiky budou naši učitelé využívat také v dalších letech.

obrázek
Logo

Prožili jsme spolu

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek

Discovering activities

Už jste někdy pozorovali, jak se mění skupenství u hmoty vytvořené ze škrobu a vody?

Co se stane, když smícháte teplé mléko a ocet?

Vyráběli jste někdy barevný déšť?

Dokážete propíchnout pytlík plný vody tak, aby voda nevytekla?

Stavěli jste někdy věže a obrazce ze špejlí a marshmallow?

Umíte vytvořit výbuch pomocí jedlé sody a octa s barvou?...

obrázekobrázek

Halloween

Past October the students of Manesova School have yet again joined all of their forces in order to organize our annual favourite holiday of Halloween...

obrázekobrázek

První tematický den "Nemučím se, když se učím"

V pondělí 30. října jsme pořádali speciální Tematický den. Je to den, kdy se vyučování promění z klasických hodin ve specializovaný "kruhový trénink" na nějaké téma, které tentokrát bylo "Nemučím se, když se učím". A jak to celé probíhá?

obrázekobrázek

Šlapeto

... Hledáme nejvyšší místo Křížového vrchu, a tak scházíme z cesty a raději se snažíme držet na hřebeni. Už jsme minuli několik vrcholů, z nichž postupně každý vypadal jako ten skutečný. Teď už však nějakou dobu klesáme a zatím jsme nenašli to, proč jsme se sem vlastně vydali ...

nahoru